Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ

      Ngày 13 tháng 12 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quyết định số 3135/QĐ-BNN-TCCB về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

       Ngày 28 tháng 01 năm 2013 Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam ban hành quyết định số 34/QĐ-KHLN-TCHC về ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng Trong đó, chức năng, nhiệm vụ của Viện được quy định như sau:

  1. Tên tổ chức

    - Tên tiếng việt: Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

    - Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Research Institute of Forest Industry (viết tắt là RIFI).

  1. Vị trí

     Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng là tổ chức sự nghiệp khoa học công lập, trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

  1. Trụ sở

Trụ sở làm việc của Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng đặt tại số 46 đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

  1. Chức năng

Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tư vấn, dịch vụ sản xuất và tham gia đào tạo về lĩnh vực Công nghiệp rừng trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

  1. Nhiệm vụ

5.1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm, các chương trình, dự án về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp rừng theo quy định; tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5.2. Nghiên cứu cơ bản có định hướng và nghiên cứu ứng dụng tổng hợp về lĩnh vực công nghiệp rừng theo quy định của pháp luật, gồm:

    a) Khoa học gỗ; cấu tạo, tính chất cơ lý, hóa của tre, nứa, song, mây; hóa lâm sản; sinh vật hại gỗ và các chế phẩm sinh học bảo quản lâm sản; đặc tính vật liệu phục vụ cơ giới hóa sản xuất lâm nghiệp;

    b) Đặc tính công nghệ và định hướng sử dụng nguồn nguyên liệu gỗ, tre, nứa, song, mây, phế liệu nông lâm nghiệp phục vụ công nghiệp chế biến;

    c) Các giải pháp công nghệ nâng cao chất lượng của vật liệu gỗ, tre, nứa, song, mây;

    d) Công nghệ tạo vật liệu mới từ gỗ, tre, nứa, song, mây;

    đ) Thiết kế sản phẩm; công nghệ trang trí nội thất, ngoại thất;

    e) Tạo thuốc bảo quản lâm sản; công nghệ phòng chống mối, sinh vật gây hại cho các công trình xây dựng; phòng chống mối gây hại cây trồng nông lâm nghiệp;

    g) Cơ giới hóa sản xuất giống cây lâm nghiệp, trồng rừng, bảo vệ rừng, khai thác, vận xuất, vận chuyển, chế biến và bảo quản lâm sản;

    h) Thiết kế, chế tạo máy và thiết bị cơ khí cho sản xuất lâm nghiệp;

    i) Ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực công nghiệp rừng.

5.3. Xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế, kỹ thuật công nghiệp rừng theo quy định của pháp luật.

5.4. Tư vấn khảo nghiệm hiệu lực thuốc phòng trừ mối, mọt và thuốc bảo quản lâm sản; triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm trên cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu về chế biến lâm sản, bảo quản lâm sản và cơ khí lâm nghiệp; dịch vụ phòng, trừ mối, mọt và sinh vật hại cho các công trình xây dựng và phòng chống mối cây trồng lâm nghiệp.

5.5. Thực hiện các dịch vụ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp rừng theo quy định của pháp luật.

5.6. Hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp rừng.

5.7. Tham gia đào tạo tiến sỹ, liên kết đào tạo thạc sỹ, bồi dưỡng nguồn nhân lực về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp rừng theo quy định của pháp luật.

5.8. Tư vấn lập dự án, tư vấn giám sát, thẩm tra, tư vấn thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán các chương trình, dự án đầu tư, công trình lâm nghiệp; tư vấn giám định gỗ, tre, nứa, song, mây và các sản phẩm trong lĩnh vực công nghiệp rừng theo quy định của pháp luật.

5.9. Tổ chức sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu công nghệ, thiết bị và các sản phẩm trong lĩnh vực công nghiệp rừng theo quy định của pháp luật.

5.10. Quản lý sử dụng nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

5.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.