Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng được quy định tại Quyết định số 3135/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHIỆP RỪNG