Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu cấu tạo MDF từ nguyên liệu gỗ Tràm ở Việt Nam

Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu cấu tạo MDF từ nguyên liệu gỗ Tràm ở Việt Nam

Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu cấu tạo MDF từ nguyên liệu gỗ Tràm ở Việt Nam

00:12 - 18/03/2019

Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu cấu tạo MDF từ nguyên liệu gỗ Tràm ở Việt Nam

Tác giả: Bùi Duy Ngọc