Nghiên cứu công nghệ sản xuất bầu ươm cây giống lâm nghiệp quy mô bán công nghiệp với vỏ bầu mềm tự hủy & Compost từ sản phẩm phụ rừng trồng

Nghiên cứu công nghệ sản xuất bầu ươm cây giống lâm nghiệp quy mô bán công nghiệp với vỏ bầu mềm tự hủy & Compost từ sản phẩm phụ rừng trồng

17:30 - 14/03/2019

Bộ môn cơ khí & Công trình Lâm nghiệp
Hoàn thiện công nghệ, thiết bị cho nhà giâm hom cây lâm nghiệp quy mô bán công nghiệp tại khu vực có điều kiện khắc nghiệt
Nghiên cứu cải tiến đèn bẫy bướm phòng trừ sâu róm thông

Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất bầu ươm cây giống lâm nghiệp quy mô bán công nghiệp với vỏ bầu mềm tự hủy và compost từ sản phẩm phụ rừng trồng

Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Xuân Phúc

Các cá nhân tham gia đề tài: TS. Mai Văn Tiến, PGS.TS. Phạm Quang Thu, PGS.TS. Đỗ Hữu Quyết, ThS. Tô Quốc Huy, KS. Cao Chí Công, KS. Phạm Đình Mạnh, KS. Đoàn Xuân Trường, KS. Nguyễn Văn Minh, KS. Nguyễn Văn Giáp, ThS. Nguyễn Trọng Tuân, TS. Đậu Thế Nhu, ThS. Đinh Thị Hợi, KS. Cao Đăng Minh

Thời gian thực hiện: 1/2012-6/2016

Kinh phí thực hiện: 3.000 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 3268/QĐ-BNN-KHCN ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày phê duyệt: Họp ngày 21 tháng 9 năm 2016 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã xây dựng và hoàn thiện được quy trình công nghệ tạo vật liệu tự hủy và sản xuất vỏ bầu ươm cây từ polymer tự phân hủy sinh học đáp ứng yêu cầu ươm cây giống lâm nghiệp mọc nhanh. Tạo chế phẩm sinh học thích hợp cho phân hủy xenlulo ở cành lá vỏ cây keo với 8 chủng vi sinh vật có hiệu lực phân giải cao và môi trường phù hợp để nhân sinh khối 2 chủng vi sinh vật có hiệu lực mạnh nhất (X1, X10). Xây dựng được quy trình công nghệ ủ compost từ cành lá vỏ cây rừng trồng quy mô trang trại hộ gia đình phù hợp với điều kiện sản xuất lâm nghiệp Việt Nam (ủ kiểu kiến trên nền sân, có phủ bạt và đảo trộn).

Xây dựng công nghệ sản xuất bầu ươm cây giống lâm nghiệp quy mô bán công nghiệp phù hợp với điều kiện Việt Nam, sử dụng vỏ bầu ươm tự hủy và compost từ sản phẩm phụ rừng trồng. Nghiên cứu mới và chế tạo 4 máy chủ lực phục vụ sản xuất bầu ươm cây quy mô bán công nghiệp cho vườn ươm công suất sản xuất trên 1,0 triệu cây giống mọc nhanh/năm.

Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn kỹ thuật tạm thời về sử dụng, bảo quản vỏ bầu polymer tự hủy, compost từ cành lá vỏ cây rừng trồng, sử dụng và bảo trì kỹ thuật hệ thống máy. Tập huấn kỹ thuật, chuyển giao hệ thống máy vào sản xuất ở Vĩnh Phúc.

 (Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20175205-07)